.navTre2e type="tex9/css" media="all">@import url(http://pro.ganil-spiral2.eu" href="http://pro.ganil-spiral2.eu/events/colloques/2015/circulars/1st-circular" /> -----Cusnave type="t6392css" media="all">@import url(http: jn0qrye type="t3833.j/gs--bas" h/rrtletll">@import url(http: p; type="t8880.inl/> g" /> rtlet .p type="t6364.inl/> g" /> -----eticgenp type="t7154.inl/> n:etiul.>1st RDhtOc" — GANIL WEB PRO USERS" /> s_combo an utel.ft"ht wid n a * hal utel.ft"ng="en" m { site-verification" content="c1telt----.jpg/>/>
/>n =/aan a/widan uea.ft"ht wid n a * hal uea.ft"ng="en" m { site-verification" content="c1eat----.jpg/>/>tt/>n :edwl>:edwidanon g="en"awidtclass s{ lis at:left; heig ano n g="en" g="en"awid>n g="en" g="en" .gaa ogle-site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qK"ng="en" ="enclass n tiul.="gan n" ="enn n" ="enCqTi1n0qKn g="en" g="en" .ga/aan ="en" g="en" .ga/wid>n g="en" g=a/widan awidtclass { } #navigg>n awidtclass { } #n ing-bottom:5pxfakeP displ">n n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7"ng="en" tiul.="gan DGi7edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe an n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fQmSCGsBtD"ng="en" tiul.="gan CmSCGsBtD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fQmSCGsBtD/fFBF;kRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="April 20th, DGi7"an BFBF; RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fQmSCGsBtD/2alorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="gan Dnd RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fdpor, boxnng="en" tiul.="gan Dpor, boxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fregestrcialf"ng="en" tiul.="gan Regestrcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fprciacal-lterrm--> s"ng="en" tiul.="gan Pra---cal lterrm--> sa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fpayl1 {"ng="en" tiul.="gan Payl1 {a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fsciHxudif]- _wiramme"ng="en" tiul.="gan SciHxudif] P_wiramme =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi7fsciHxudif]- _wirammefdptailed- _wirammef----"ng="en" tiul.="gan Dptailed _wirama/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5"ng="en" tiul.="gan DGi5edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe aneEdi an n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fQmSCGsBtD"ng="en" tiul.="gan CmSCGsBtD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 aneEdi an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGihfQmSCGsBtDGa9qkRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="18th February DGih"an 1st RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 aneEdi an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGihfQmSCGsBtDG2alorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="July 6th, DGih"an Dnd RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGihfQmSCGsBtDG3rlorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="22nd Stpvigbt; DGih"an 3rl RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fdpor, boxnng="en" tiul.="gan Dpor, boxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fregestrcialf"ng="en" tiul.="gan Regestrcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprciacal-lterrm--> s"ng="en" tiul.="gan Pra---cal lterrm--> sa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fpayl1 {"ng="en" tiul.="gan Payl1 {a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fexycti> s"ng="en" tiul.="gan Exycti> sa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fsciHxudif]- _wiramme"ng="en" tiul.="gan SciHxudif] P_wiramme =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fsciHxudif]- _wirammefdptailed- _wirammef----"ng="en" tiul.="gan Dptailed _wiramme =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fsciHxudif]- _wirammefshe-c-veti> f----"ng="en" tiul.="gan She-c veti> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fsciHxudif]- _wirammef " 5-of; rctetif----"ng="en" tiul.="gan L" 5 of rcteti =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fsciHxudif]- _wirammef; _fllel-mefiltgif----"ng="en" tiul.="gan P _fllel mefiltgi =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5ftrcm:5-lterrm--> "ng="en" tiul.="gan Trcm:5 Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprontnt--> s"ng="en" tiul.="gan Prontnt--> s =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprontnt--> s/monday-12th-October"ng="en" tiul.="gan Monday 12th October =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprontnt--> s/t0qKday-13th-october"ng="en" tiul.="gan T0qKday 13th October =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprontnt--> s/wednqKday-14th-october"ng="en" tiul.="gan WednqKday 14th October =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi5fprontnt--> s/thurKday-15th-october"ng="en" tiul.="gan ThurKday 15th October =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3"ng="en" tiul.="gan DGi3edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe an n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fd7pxs-and-loccialf"ng="en" tiul.="gan D7pxs and loccialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fdpor, boxnng="en" tiul.="gan Dpor, boxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fQmSCGsBtD"ng="en" tiul.="gan CmSCGsBtD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fQmSCGsBtD/fFBF;kRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="gan BFBF; RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fQmSCGsBtD/2alorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="gan Dnd RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fQmSCGsBtD/las;kRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="gan LaF; RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3ftrcm:5-lterrm--> "ng="en" tiul.="gan Trcm:5 Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fsciHxudif]- _wiramme"ng="en" tiul.="gan SciHxudif] P_wiramme =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fsciHxudif]- _wirammefdptailed- _wirammef----"ng="en" tiul.="gan Dptailed _wiramme =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fsciHxudif]- _wirammefshe-c-veti> f----"ng="en" tiul.="gan She-c veti> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fsciHxudif]- _wirammef " 5-of; rctetif----"ng="en" tiul.="gan L" 5 of rcteti =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fexycti> "ng="en" tiul.="gan Exycti> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fregestrcialf"ng="en" tiul.="gan Regestrcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fcopy_of_exycti> "ng="en" tiul.="gan Payl1 {a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fcopy2_of_exycti> "ng="en" tiul.="gan Pra---cal Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s"ng="en" tiul.="gan Prontnt--> s =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s/monday-23rlostpvigbt;"ng="en" tiul.="gan Monday 23rl Stpvigbt; =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s/t0qKday-24th-stpvigbt;"ng="en" tiul.="gan T0qKday 24th Stpvigbt; =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s/wednqKday-25th-stpvigbt;"ng="en" tiul.="gan WednqKday 25th Stpvigbt; =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s/thurKday-26th-stpvigbt;"ng="en" tiul.="gan ThurKday 26th Stpvigbt; =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi3fprontnt--> s/friday-27th-stpvigbt;"ng="en" tiul.="gan Friday 27th Stpvigbt; - sciHxudif] council =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1"ng="en" tiul.=" gan DGi1edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe an n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fdpor, boxnng="en" tiul.="gan Dpor, boxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1ftrcm:5-lterrm--> "ng="en" tiul.="gan Trcm:5 Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fQmSCGsBtD"ng="en" tiul.="gan CmSCGsBtD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fQmSCGsBtD/fFBF;kRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="January DGi1gan BFBF; RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fQmSCGsBtD/2alorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="June DGi1gan Dnd RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fQmSCGsBtD/las;kRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="14th Stpvigbt; DGi1gan LaF; RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fd7pxs-and-loccialf"ng="en" tiul.="gan D7pxs and loccialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fsciHxudif]- _wiramme"ng="en" tiul.="gan SciHxudif] P_wiramme =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fsciHxudif]- _wirammeffinan" ciHxudif]- _wirammef----"ng="en" tiul.="22nd Stpvigbt; DGi1gan BFnan sciHxudif] _wiramme =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fsciHxudif]- _wirammef " 5-of; rctetif----"ng="en" tiul.="22nd Stpvigbt; DGi1gan L" 5 of rcteti =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fexycti> "ng="en" tiul.="gan Exycti> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDGi1fparticilhotif----"ng="en" tiul.="gan particilhotia/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09"ng="en" tiul.="gan DG09edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe an n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fQmSCGsBtD"ng="en" tiul.="Download RDhtOc" s in pdf filegan CmSCGsBtD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fQmSCGsBtDG3rlorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="25th Augu 5 DG09"an 3rl RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fQmSCGsBtDG2alorDhtOc" /----"ng="en" tiul.="3rl June DG09"an 2nd CDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fQmSCGsBtDGa9qkRDhtOc" /----"ng="en" tiul.="February 5th DG09"an 1st RDhtOc" a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fdpor, boxnng="en" tiul.="gan Dpor, boxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09f _wiramme"ng="en" tiul.="The _wiramme will op(hoon Monday Stpvigbt; 7th at 8:30 and will closeoon Friday Stpvigbt; 11th at noon. The _wiramme will cons" 5 in oral ltvited apers, oral Qt:1ributed apers and rctet prontnt--> s. Both evectronic beamet for laptop-based _ontnt--> s (recommended) and overhpor _wjectors will be available to the speakt;s. Speakt;s are ren0qKted to bring their Qt:1ribut> in a comm errm-- (such as Powerpoi { or PDF)oon hotevectronic medium (CD, USB p(h-drttp, memory stick, etc…) to be downloaded during your regestrcialfoon Sunday. gan P_wiramme =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09f _wirammefsciHxudif]- _wirammef----"ng="en" tiul.="Augu 5 D7th, DG09 gan SciHxudif] P_wiramme =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09f _wirammef rctet-sesi> "ng="en" tiul.="gan Prctet Sesi> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG09fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass ----------{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06"ng="en" tiul.="gan DG06edilho> =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeLe an n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06foratiozcialf"ng="en" tiul.="gan Oratiozcialfa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06fgenera5-lterrm--> "ng="en" tiul.="gan Genera5 Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD"ng="en" tiul.="Download talkD in pdf. Se-c by Sesi> .gan TalkD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/i {roduc-> "ng="en" tiul.="gan i {roduc-> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/as{rophysicxnng="en" tiul.="gan as{rophysicx =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/heavynng="en" tiul.="gan heavy =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/multifragmtnt--> nng="en" tiul.="gan multifragmtnt--> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/spectronng="en" tiul.="gan spectro =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/nucleartheorioxnng="en" tiul.="gan nucleartheoriox =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/i {erdisciplinarynng="en" tiul.="gan i {erdisciplinary =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/neutronnng="en" tiul.="gan neutron =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/worldwide"ng="en" tiul.="gan worldwide =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/gamma-spectroscopy"ng="en" tiul.="gan gamma-spectroscopy =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/nucleardatanng="en" tiul.="gan nucleardata =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/nuclearmol1 {xnng="en" tiul.="gan nuclearmol1 {x =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/desi;"ng="en" tiul.="gan desi; =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/driplinoxnng="en" tiul.="gan driplinox =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/talkD/conceeL> nng="en" tiul.="gan conceeL> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: =/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass --------2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti"ng="en" tiul.="gan PrctetD =/aano n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/elastic-scatteting-and-resonances-from-6he-208pb-at-22-mevf----"ng="en" tiul.="L. Acrcta (Uhtt. Huelva, Spain)gan Elastic scatteting and resonances from 6He + 208Pb at 22 MeV =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/nuclear-symmetry-energy-in-rel } te;tic-mean-field-theoryf----"ng="en" tiul.="S. Bhot(KTH, Sweden)gan Nuclear symmetry energy in rel } te;tic mean field theory =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/ d-op--cal-design-of;the-foceL>ng-syctem-in-front-of;the-super-frs-targetf----"ng="en" tiul.="D. Boutin (GSI - Uhtt. Giessen, Germany)gan I d-op--cal design of the foceL>ng syctem in front of the Super-FRS target =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/ sol1ric-island-in-the-vicinity-of;66fef----"ng="en" tiul.="J.-M. Daugas (CEA, Bruyères-Le-Châtel)gan Isol1ric island in the vicinity of 66Fe =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/musettf----"ng="en" tiul.="C. Doss-- (DAPNIA, Saclay)gan MUSETT =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/phot d-induced-fisi> -by-tdhf-caltOc"t> f----"ng="en" tiul.="Y. Iwata (Uhtt. Kyot , Jalho)gan Phot d induced fisi> by TDHF caltOc"t> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/nuclear-g-factor-measurel1 {s-of;the-5-2-and-9-2- sol1rs-in-169taf----"ng="en" tiul.="V. Kumar (Panjab Uhtt., India)gan Nuclear g-factor measurel1 {s of the (5/2)- and (9/2)- sol1rs in 169Ta =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/petOciarities-of;i {erac-> s-involv>ng-6he-nucleif----"ng="en" tiul.="V. Maslov (JINR Dubna, Rusi>a)gan PetOciarities of i {erac-> s involv>ng 6He nuclei =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/L>nglx;particlx;occulhocies-around-the-n-40-shell-closure-eL>ng-knockout-reac-> sf----"ng="en" tiul.="S. Paschalis (O. L. Lab., Lttprpool, UK)gan S>nglx particlx occulhocies around the N=40 shell closure eL>ng knockout reac-> s =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/recoil-decay-tagg>ng-spectroscopy-of;109if----"ng="en" tiul.="M. Petri (O. L. Lab., Lttprpool, UK)gan Recoil-Decay-Tagg>ng Spectroscopy of 109I =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/Learch-for-shape-coexictence-in-IwHx-IwHx-:37blx;molybdenium- sotopes-eL>ng-coulomb-excit--> -methodf----"ng="en" tiul.="K. Wrzosek (HIL Warsow, Poland)gan Search for shape coexictence in IwHx-IwHx :37blx molybdenium sotopes eL>ng Coulomb excit--> method =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 3-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ rcteti/nuclear-g-factor-measurel1 {s-of;the-kp-5-2-and-9-2- sol1rs-in-169taf----"ng="en" tiul.=". Kumar (Panjab Uhtt., Chandigarh, India)gan Nuclear g-factor measurel1 {s of the Kp=5/2- and 9/2- sol1rs in 169Ta =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL3 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: =/widan n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/words-of;physicictD"ng="en" tiul.="During the RqTi1n0ium, sol1 of the particilhoti kindly acctpvid to share their thoughti about their favourite reLearch topic. Here are reporvid their words aboutgan Words of hysicictDa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/bug"ng="en" tiul.="The ‘Bureau des Utilis7pxurs du GANIL’ (BUG) has bee errmid to rep_ontnt the Us1rs Community of GANIL in all aspects. The rol1 of the BUG s to act as an i {erface betwee ex{ernan expinil1 {ers and the staff of the GANIL facility, to monitor us1rs expiniences and to recommend rcsiblx changes to the GANIL direc-> . During the RqTi1n0ium, the BUG held a discusi> sesi> with the particilhoti differeoti poi {s that are reporvid here.gan BUGa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/QmSCGsBtD"ng="en" tiul.="Download RDhtOc" s in pdf file.gan CmSCGsBtD =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ing-botF{ minish ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06/ _wiramme"ng="en" tiul.="The _wiramme will op(hoon Monday May 29th at 8:30 and will closeoon Friday June Dnd at noon. The _wiramme will cons" 5 in oral ltvited apers, oral Qt:1ributed apers and rctet prontnt--> s. Both evectronic beamet for laptop-based _ontnt--> s (recommended) and overhpor _wjectors will be available to the speakt;s. Speakt;s are ren0qKted to bring their Qt:1ribut> in a comm errm-- (such as Powerpoi { or PDF)oon hotevectronic medium (CD, USB p(h-drttp, memory stick, etc…) to be downloaded during your regestrcialfoon Sunday.gan P_wiramme =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06ftrcm:5-lterrm--> "ng="en" tiul.="gan Trcm:5 Iterrm--> a/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n:ro.g no n ailhotclass 2-{ } #navigate; tNoMarkt; ano .g g= aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYDG06fQt:120pxnng="en" tiul.="gan Ct:120pxa/ilho> =/aan g= n edilho> : ailhotclass -----reeL2 an n edilho> : awidtclass _childl(h an n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan : a/widan a/widan n: n a/widan n a/widan g="en" a/widan g="en" ailhotclass porvletBottomLeftgaa/ilho> g="en" ailhotclass porvletBottomRightgaa/ilho> a/wd> a/widan : a/widan awidtid porvletwrapper-706c6f6e652e6c656674636f6c756d6e0a636f6e746578740a2f67616e696c2f6576656e74732f636f6c6c6f717565730a506f7374657273nng="enclass porvletWrapper kss--tr-porvlethash-706c6f6e652e6c656674636f6c756d6e0a636f6e746578740a2f67616e696c2f6576656e74732f636f6c6c6f717565730a506f7374657273n> anon" adtnclass porvletHport; ang="en" ailhotclass porvletTopLeftgaa/ilho> PrctetD ...a/ilho> ailhotclass porvletTopRightgaa/ilho> n" a/wt> non" addtclass porvletavig anon" n" adidtclass picxntid c9627 ano .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2013Yimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0q-ation"2013]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2013gan .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2013Yimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2013g tiul.="CqTi1n0q GANIL 2013g height="128" width="89/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2013

n .g=/aan a/widan .g .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2011Yimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0q-ation"2011]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2011gan .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2011Yimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2011g tiul.="CqTi1n0q GANIL 2011g height="128" width="91/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2011

n .g=/aan a/widan .g .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0qationDG09fimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0qationDG09]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2009"an .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0qationDG09fimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2009" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2009" height="128" width="90/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2009edp>n .g=/aan a/widan .g .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2004Yimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0q-ation"2004]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2004gan .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2004Yimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2004" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2004g height="128" width="86/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2004edp>n .g=/aan a/widan .g .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2006Yimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0q-ation"2006]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2006gan .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2006Yimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2006" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2006g height="128" width="85/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2006edp>n .g=/aan a/widan .g .g .g n" aa ogle-site-verification" content="/IwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2015Yimage_ _o----"ng="en" rel="lightbox[RqTi1n0q-ation"2015]"ng="en" tiul.="CqTi1n0q GANIL 2015gan .g < * hm { site-verification" content="cIwHxusbRqTi1n0qKYimages/ rcteti/RqTi1n0q-ation"2015Yimage_thumb" alt="CqTi1n0q GANIL 2015g tiul.="CqTi1n0q GANIL 2015g height="128" width="85/>/>n .g

CqTi1n0q GANIL 2015edp>n .g=/aan a/widan .g a/widan